Players: 
ADAM NSENYA
FRANK JOHN
BONIFACE CHARLES
JACKSON JASON
OSCAR OSCAR
RAHEEM ABRAHAM
ALLY ABDRAHAMAN
GIDFLEY SWAI
TUMAINI MOSHA
NASSIR MUSSAJI
Picture: